Articles

Articles

You are here: Home / Articles
 1. Yoga Sutras of Patanjali
 2. Hatha Yoga
 3. Vedas
  • Rigveda
  • Samaveda
  • Yajurveda
  • Atharvaveda
 4. Upanishads
  • Rig vedic
   • Aitareya
   • Kaushitaki
  • Sama vedic
   • Chandogya
   • Kena
  • Yajur vedic
   • Brihadaranyaka
   • Isha
   • Taittiriya
   • Katha
   • Shvetashvatara
   • Maitri
  • Atharva vedic
  • Mundaka
  • Mandukya
  • Prashna
 5. Other scriptures
  • Bhagavad Gita
  • Agamas
 6. Related Hindu texts
  • Vedangas
   • Shiksha
   • Chandas
   • Vyakarana
   • Nirukta
   • Kalpa
   • Jyotisha
 7. Puranas
  • Brahma puranas
   • Brahma
   • Brahmānda
   • Brahmavaivarta
   • Markandeya
   • Bhavishya
  • Vaishnava puranas
   • Vishnu
   • Bhagavata
   • Naradiya
   • Garuda
   • Padma
   • Vamana
   • Kurma
   • Matsya
  • Shaiva puranas
   • Shiva
   • Linga
   • Skanda
   • Vayu
   • Agni
  • Itihasa
   • Ramayana
   • Mahabharata
 8. Shastras and sutras
  • Dharma Shastra
  • Artha Śastra
  • Kamasutra
  • Brahma Sutras
  • Samkhya Sutras
  • Mimamsa Sutras
  • Nyāya Sūtras
  • Vaiśeṣika Sūtra
  • Yoga Sutras
  • Pramana Sutras
  • Charaka Samhita
  • Sushruta Samhita
  • Natya Shastra
  • Panchatantra
  • Divya Prabandha
  • Tirumurai
  • Ramcharitmanas
  • Yoga Vasistha
  • Swara yoga
  • Panchadasi
  • Vedantasara
  • Stotra